રત્નકલાકારોની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે દાન આપવા માટે અમને મદદ કરો.

બેંક એકાઉન્ટ નંબર-615801010050749
બેંક ખાતાનું નામ-Diamond Industry Career Foundation