જરૂરિયાતમંદ રત્નકલાકારો ને મદદ કરવા દાન માટે અમને સંપર્ક કરો.

બેંક એકાઉન્ટ નંબર-615801010050749

બેંક ખાતાનું નામ:-DIAMOND INDUSTRY CAREER FONDATION

બેંકનું નામ:-Union Bank Of India.

Branch-: ADAJAN,SURAT

IFSC CODE -:UBIN0561584