નોકરી શોધનાર

અમારું જીવન નિર્વાહ કરવા માટે નોકરી જોઈએ છે.

નોકરી આપનાર

અમારી પાસે ઘણા ક્ષેત્રોમાં નોકરીઓ છે.

ચાલો આપણા હીરા ઉદ્યોગને વધુ સારું બનાવવા માટે સાથે મળીને કામ કરીએ.